Selvom vi bestræber os på at yde den bedste service, kan der opstå sager, hvor man som forbruger ikke er tilfreds med en konkret sagsbehandling.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du indbringe klagen til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
2500 Valby

Denne klagegang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mægling. Vær opmærksom på at det koster kr. 100,- at indbringe en klage for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dette beløb tilbagebetales ikke.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mægling, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Det koster kr. 400,- som betales tilbage, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.